TƏLƏBƏLƏRİN ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCİNDƏ YERLƏŞƏN ALİ (BAKALAVRİAT VƏ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏLƏRİ ÜZRƏ), ORTA İXTİSAS TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Qeydiyyatdan keçmiş mobil telefonunuzu daxil edin. Daha ətraflı