Alİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT VƏ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏLƏRİNDƏ, TİBB TƏHSİLİNİN ƏSAS TİBB TƏHSİLİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ ÜZRƏ TƏHSİLALANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Ali təhsil müəssisələrində köçürülmə qaydaları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017-ci il tarixli, 5/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, tibb təhsilinin əsas tibb təhsili üzrə təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar”a əsasən, tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən və ya ixtisasdan digərinə köçürülməsi yay və qış tətili dövründə Təhsil Nazirliyinin transfer.edu.az elektron portalı vasitəsilə həyata keçirilir

- Bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülən, ixtisasını dəyişən və tələbələr sırasına bərpa olunan şəxslər (dövlət sifarişi əsasında təhsil alanların eyni ixtisas üzrə köçürülməsi istisna olmaqla) təhsillərini yalnız ödənişli əsaslarla davam etdirirlər.

- Bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülən, ixtisasını dəyişən şəxslərin akademik transkriptlə köçürüldüyü ixtisasın tədris planındakı fənlər üzrə kreditləri müqayisə olunur. Əgər tələbənin fənn (fənlər) üzrə kredit borcu yaranarsa tələbə həmin fənni (fənləri) yenidən dinləməlidir. Bu zaman tələbə həmin fəndən (fənlərdən) dərslərdə iştirak etməklə, onun (onların) mənimsənilməsinə qoyulan tələbləri tam yerinə yetirməlidir

- Ali təhsilin magistratura səviyyəsində tələbələrin bir ixtisasdan (ixtisaslaşmadan) digərinə köçürülməsinə yol verilmir. Həmin səviyyədə təhsil alan tələbələr yalnız təhsilalma formasını dəyişmək, 1-ci tədris ilində eyni ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülmək hüququna malikdirlər.

Orta ixtisas təhsil müəssisələrində köçürülmə qaydaları

-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 27.01.2017-ci il tarixli 49 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin köçürülməsi, təhsilalma formasını dəyişməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət verilməsinə dair Qaydalar”a əsasən tələbənin bir orta ixtisas təhsili müəssisəsindən digərinə köçürülməsi və ya ixtisasını dəyişməsi tam orta təhsil bazasından qəbul olunmuş tələbələr birinci semestr, ümumi orta təhsil bazasından qəbul olunmuş tələbələr isə üçüncü semestr başa çatdıqdan sonra qış və yay tətili dövründə Təhsil Nazirliyinin (www.transfer.edu.az) portalı vasitəsilə həyata keçirilir.

- Bir orta ixtisas təhsili müəssisəsindən digərinə köçürülən, ixtisasını dəyişən şəxslər (dövlət sifarişi əsasında təhsilalanların eyni ixtisas üzrə köçürülməsi istisna olmaqla) təhsillərini yalnız ödənişli əsaslarla davam etdirirlər.

-Bir orta ixtisas təhsili müəssisəsindən digərinə köçürülən, ixtisasını dəyişən tələbələrin köçürüldüyü ixtisasın tədris planındakı fənlər üzrə kreditləri onun akademik transkriptində göstərilmiş kreditlərlə müqayisə olunur. Əgər fənn (fənlər) üzrə kredit borcu yaranarsa tələbə həmin fənn (fənlər) üçün müəyyən edilmiş kreditləri qazanmalıdır.