TƏLƏBƏLƏRİN ÖLKƏ DAXİLİNDƏ VƏ XARİCDƏ YERLƏŞƏN ALİ, ORTA İXTİSAS TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ